Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων των δομών του ΟΑΕΔ

Απόφαση 28959/488/23-6-2016 (ΦΕΚ 1961/Β/30-6-2016) του Υπουργείου Εργασίας

Ορίζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως:

Α. Η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής, παραλαβής, αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις εκπαιδευτικές δομές του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται στην εκάστοτε Προκήρυξη, για την πρόσληψη τους ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Β. Στην παρούσα διαδικασία επιλογής δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για εκπαιδευτές ενηλίκων όπως περιγράφονται στο άρθρο 27 παρ. 14 και 15 του Ν. 4186/2013/Α΄ 193. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

Γ. Ο τρόπος στελέχωσης, των ΙΕΚ/ΣΕΚ/ΠΣΕΚ ΟΑΕΔ, με εκπαιδευτές ενηλίκων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

Δ. Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται από Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Η αίτηση του υποψηφίου ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο