Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2020-2021

Κοινή Απόφαση 88602/Ε1/21-07-2021 (ΦΕΚ 3204/Β/22-07-2021, ΑΔΑ: ΩΓΕΧ46ΜΤΛΗ-ΚΝΝ) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση τον αριθμό των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2020-2021, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εάν, μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να διορίζονται, σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο