Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 96080/Δ2/17-6-2015 (ΦΕΚ 1186/Β/19-6-2015, ΑΔΑ:6ΤΡΩ465ΦΘ3-Ν6Λ) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε την εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-12-2015

Η ανωτέρω ΥΑ τροποποιήθηκε με την 195321/Δ2/1-12-2015 (ΦΕΚ 2671/Β/10-12-2015)