Καθορισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών των εκκλησιαστικών σχολείων Η θητεία των Διευθυντών που επιλέγονται θα είναι τετραετής


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 128677/Θ2/19-10-2022 (ΦΕΚ 5454/Β/21-10-2022, ΑΔΑ: 603Ζ46ΜΤΛΗ-4Ε1) του Υπουργείου Παιδείας

Για την πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδει σχετική προκήρυξη

Με την ανωτέρω προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση και τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ., εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Στην ανωτέρω αίτηση οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν από ένα μέχρι και τρία (3) συνολικά Ε.Σ., με σειρά προτίμησης.

Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Ε.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021, είναι: α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021, ε) η διοικητική εμπειρία, στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 01-01-2023

Η αρχική απόφαση τροποποιήθηκε με την 160265/Θ2/23-12-2022 (ΦΕΚ 6865/Β/29-12-2022)

Share and Enjoy !
Shares