Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός

Απόφαση Κ1/84836/13-07-2021 (ΦΕΚ 3394/Β/28-07-2021, ΑΔΑ: ΡΕ5246ΜΤΛΗ-ΘΧΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης και τη διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως εξής:

 • Άρθρο 1 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
 • Άρθρο 2 – Γραμματισμοί και ειδικότητες μονίμων εκπαιδευτικών
 • Άρθρο 3 – Κριτήρια και μοριοδότηση μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Άρθρο 4 – Διαδικασία μοριοδότησης
 • Άρθρο 5 – Διαδικασία επιλογής και απόσπασης
 • Άρθρο 6 – Τελική διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Κ1/74940/2020 υπουργική απόφαση «Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Β’ 2491)

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο