Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Απόφαση απόσπασης δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός

Απόφαση Κ1/84836/13-07-2021 (ΦΕΚ 3394/Β/28-07-2021, ΑΔΑ: ΡΕ5246ΜΤΛΗ-ΘΧΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης και τη διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), ως εξής:

  • Άρθρο 1 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
  • Άρθρο 2 – Γραμματισμοί και ειδικότητες μονίμων εκπαιδευτικών
  • Άρθρο 3 – Κριτήρια και μοριοδότηση μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Άρθρο 4 – Διαδικασία μοριοδότησης
  • Άρθρο 5 – Διαδικασία επιλογής και απόσπασης
  • Άρθρο 6 – Τελική διάταξη

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Κ1/74940/2020 υπουργική απόφαση «Κριτήρια και διαδικασία για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Β’ 2491)

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο