Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε Τμήματα Ελληνικών Σπουδών Καθώς και σε θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρών του εξωτερικού

Απόφαση 58256/Η2/25-05-2021 (ΦΕΚ 2464/Β/10-06-2021, ΑΔΑ: 6ΘΦ446ΜΤΛΗ-Μ3Γ) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, της περ. δ’ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής, το ωράριο διδασκαλίας και τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο καθώς και παρατάσεις μόνο με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο.

Άρθρο 1 – Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων

Άρθρο 2 – Κωλύματα απόσπασης

Άρθρο 3 – Προσόντα – Μοριοδότηση

Άρθρο 4 – Επιτροπή Επιλογής

Άρθρο 5 – Κατάρτιση πινάκων – Ενστάσεις – Κύρωση πινάκων

Άρθρο 6 – Επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

Άρθρο 7 – Διαδικασία Απόσπασης – Τοποθέτησης

Άρθρο 8 – Διάρκεια απόσπασης

Άρθρο 9 – Ωράριο διδασκαλίας

Άρθρο 10 – Καταργούμενες αποφάσεις

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο