Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Κοινή Απόφαση 140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993/Β/31-8-2017, ΑΔΑ: ΩΧΚΤ4653ΠΣ-ΗΜΚ) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

Άρθρο 1 ‐ Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2 – Δικαιούχος

Άρθρο 3 – Όροι και προϋποθέσεις

Άρθρο 4 ‐ Διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος

Άρθρο 5 – Έλεγχος Κριτηρίων – Δικαιολογητικά

Άρθρο 6 – Εκκαθάριση και ενταλματοποίηση

Άρθρο 7‐ Ενστάσεις ‐ Αιτήσεις θεραπείας

Άρθρο 8‐ Μεταβατικές – Τελικές Διατάξεις

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares