Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες στο εξωτερικό

Απόφαση Φ.821/85747/Η2/23-5-2017 (ΦΕΚ1888/Β/31-5-2017, ΑΔΑ: ΩΑΠΝ4653ΠΣ-4ΡΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Γενικά
Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού (πλην των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016), τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής και τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο.

Άρθρο 2 – Διαδικασία απόσπασης

Άρθρο 3 – Όροι- Προσόντα απόσπασης

Άρθρο 4 – Επιτροπή Επιλογής

Άρθρο 5

Α΄ Απόσπαση εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο

Β΄ Απόσπαση εκπαιδευτικών μόνο με τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα

Άρθρο 6 – Παράταση απόσπασης-Μετακίνηση

Άρθρο 7 – Ωράριο διδασκαλίας

Άρθρο 8 – Καταργούμενες αποφάσεις

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 30-4-2018

Η ανωτέρω ΥΑ καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΥΑ 66793/Η2/26-4-2018 (ΦΕΚ 1487/Β/30-4-2018)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ενημέρωση 15/4/2021 - Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 26/12/1966(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]