Καθορισμός διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ) της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Απόφαση 66793/Η2/26-4-2018 (ΦΕΚ 1487/Β/30-4-2018, ΑΔΑ:78964653ΠΣ-ΔΝ7) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων α’ και β’ πλην της περιπ. γγ’ του άρθρου 3 του ν. 4415/2016, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια απόσπασης, το όργανο επιλογής, το ωράριο διδασκαλίας και τις περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με τακτικές αποδοχές και ειδικό επιμίσθιο καθώς και παρατάσεις μόνο με τις τακτικές αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο.

Άρθρο 1 – Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων

Άρθρο 2 – Κωλύματα απόσπασης

Άρθρο 3 – Προσόντα – Μοριοδότηση

Άρθρο 4 – Επιτροπή Επιλογής

Άρθρο 5 – Κατάρτιση πινάκων – Ενστάσεις- Κύρωση πινάκων

Άρθρο 6 – Επιλογή των προς απόσπαση εκπαιδευτικών

Άρθρο 7 – Διαδικασία Απόσπασης-Τοποθέτησης

Άρθρο 8 – Διάρκεια απόσπασης

Άρθρο 9 – Κατ’ εξαίρεση παράταση απόσπασης-Μετακίνηση

Άρθρο 10 – Ωράριο διδασκαλίας

Άρθρο 11 – Καταργούμενες αποφάσεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται η υπ’ αριθ. Φ.821/85747/Η2/23-5-2017 υπουργική απόφαση (Β’ 1888), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 4415/2016:
«Άρθρο 3 – Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται από:
α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: αα) με ελληνόγλωσσο ή ββ) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα.
β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΤΕΓ): αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών, ββ) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα γγ) ενταγμένα σε ΑΕΙ της ημεδαπής τα οποία προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
γ) Ελληνικά τμήματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των σχολείων διεθνών οργανισμών που ακολουθούν τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων αυτών.
δ) Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο