Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων Για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017

Απόφαση Φ.253.1/143697/Α5/15-9-2015 (ΦΕΚ 2011/Β/16-9-2015, ΑΔΑ:ΩΝΓΘ465ΦΘ3-5ΒΘ) του Υπουργείου Παιδείας

1. Καθορίζεται ο αριθμός των παρεχομένων θέσεων του ΕΑΠ στις 4640 για φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες 150
Πληροφορική 800
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 1.500
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 1.100
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.000
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός 90

2. Καθορίζεται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% επί πλέον του αριθμού παρεχομένων θέσεων και συγκεκριμένα 232 θέσεις στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών υποψηφίων πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄).

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο