Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Αστυνομικές Σχολές κατά 2017-2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2017

Κοινή απόφαση 6000/2/251-α’/27-7-2017 (ΦΕΚ 2863/Β/21-8-2017, ΑΔΑ: ΨΓΚΔ465ΧΘ7-ΨΩ0) των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Άμυνας και Οικονομικών

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2016-2017, καθορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250) και σε σαράντα (40) αντιστοίχως.

Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο