Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Ψυχολόγων και των Κοινωνικών Λειτουργών που θα προσληφθούν κατά το 2021-2022 για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών των σχολικών μονάδων στα οποία θα τοποθετηθούν


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 140001/ΓΔ4/02-11-2021 (ΦΕΚ 5155/Β/05-11-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

Οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19, ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 ανατίθενται τα εξής ειδικότερα καθήκοντα: […]

Άρθρο 2 – Ειδικότερα καθήκοντα Διευθυντών σχολικών μονάδων

  1. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, στις οποίες τοποθετούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, λαμβάνουν μέριμνα εξασφάλισης ιδιαίτερου χώρου για την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των συναντήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης πρόσθετου χώρου, οφείλουν να διαθέσουν χώρο μέσα στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, με δυνατότητα αποθήκευσης και φύλαξης των σχετικών αρχείων, των τριμηνιαίων εκθέσεων και όλων των προβλεπόμενων εγγράφων.
  2. Τα σχέδια δράσης που υποβάλλονται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, υπό την ευθύνη τους, φυλάσσονται και αποτελούν στοιχεία για την αξιοποίησή τους στη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη συνολική αποτίμηση του σχετικού έργου και τη διάχυση καλών πρακτικών.
  3. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συντάσσουν τριμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων των ενεργειών και των παραδοτέων του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, αποτιμώντας τα παραχθέντα αποτελέσματα, αξιολογώντας τις σχετικές δράσεις και εισηγούμενοι προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, η δεύτερη μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και η τρίτη με την λήξη του διδακτικού έτους.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares