Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού Αφορά στους υπηρετούντες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 88348/Δ3/30-5-2018 (ΦΕΚ 2038/Β/5-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε τα ιδιαίτερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στόχο την άρση των εμποδίων και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαίδευση και της ταυτόχρονης διασφάλισης της υγείας αυτών.

Άρθρο 1 – Καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών

Ο Σχολικός Νοσηλευτής υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημοσίου νοσοκομείου. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) η άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές των ίδιων ή συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν.

Ειδικότερα ο Σχολικός Νοσηλευτής:

{…..}

Άρθρο 2 –  Καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου (ΔΕ01) υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2, του άρθρου 6, του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), και για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης, με στόχο την άρση των εμποδίων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Η άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης των ίδιων ή των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ.

Ειδικότερα το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:

{…..}

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Σημειώνεται ότι για το αντίστοιχο προσωπικό που υπηρετεί σε Δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, Τμήματα ένταξης κλπ) ισχύει η ΥΑ 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/Β/3-4-2007) όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 66082/Δ3/26-4-2018 (ΦΕΚ 1585/Β/8-5-2018)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13-10-2021

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε με την 123276/Δ3/30-09-2021 (ΦΕΚ 4706/Β/12-10-2021, ΑΔΑ: Ψ0ΩΞ46ΜΤΛΗ-50Τ) ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares