Καθήκοντα και αρμοδιότητες σε σχέση με τους αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Έγγραφο 953/14-3-2017 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του ΥΠΠΕΘ

Σύμφωνα με το ΠΔ 1/2003 (ΦΕΚ 1/Α/3-1-2003), άρθρο 13, τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών (ΠΥΣΕΕΠ), γνωμοδοτούν για την μισθολογική εξέλιξη του ΕΕΠ και ΕΒΠ, τους οποίους και προσλαμβάνουν βάσει των συστημένων πινάκων των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ που τηρούνται σας Περιφερειακές Διευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης. Επομένως, η διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας και συνεπώς και η μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Α’θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης, έχουν την αρμοδιότητα τήρησης πλήρους φακέλου των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ τους οποίους προσλαμβάνουν, με όλα τα σχετικά έγγραφα (ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις ιατρών, βεβαιώσεις γνησιότητας πτυχίων, βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης κ.τ.λ.), τα οποία θα κοινοποιούν στη συνέχεια στις Διευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύουν, για λόγους διευκόλυνσης των ελεγκτικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στις τελευταίες.

Επιπλέον, ως προς τα έγγραφα των αδειών των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, των οποίων οι αποφάσεις εκδίδονται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, όπου υπηρετούν οι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ, θα πρέπει να κοινοποιούνται με πλήρη στοιχεία και να τηρείται πλήρης φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα στις Διευθύνσεις Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης, για τους ίδιους λόγους διευκόλυνσης των ελεγκτικών διαδικασιών.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +