Κατάταξη υπηρετούντος διοικητικού αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ από κλάδους-ειδικότητες που καταργούνται σε ίδιας κατηγορίας που προβλέπονται στο π.δ. 18/2018 Ισχύει από 6 Μαρτίου 2018

Διαπιστωτική πράξη 37234/Υ1/5-3-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΔΛ4653ΠΣ-ΙΒ9) του Υπουργείου Παιδείας

Διαπιστώνουμε την κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) στις 6/3/2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερθέντος π.δ., των κατωτέρω υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, από τους κλάδους που καταργούνται με το εν λόγω π.δ., στους προβλεπόμενους κλάδους-ειδικότητες της ίδιας κατηγορίας-εκπαιδευτικής βαθμίδας των άρθρων 78 και 79 του π.δ. 18/2018, ως ακολούθως:

{…}

Διαβάστε την διαπιστωτική πράξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο