Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης Πόσες και ποιες θέσεις ανά ειδικότητα κατανέμονται στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Φ.351.1/3/100766/Ε3/19-6-2018 (ΦΕΚ 2316/Β/19-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Κατανέμουμε τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, που συστάθηκαν κατά κλάδο με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018, στα ΠΕΚΕΣ της χώρας και αναθέτουμε την επιστημονική ευθύνη σε θέματα κλάδων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕΚΕΣ στα οποία δεν κατανέμονται θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων αυτών, ως εξής:

{………}

ια) ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): δύο (2) θέσεις,

ββ) Δασκάλων (ΠΕ70): πέντε (5) θέσεις,

γγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): δύο (2) θέσεις,

δδ) Μαθηματικών (ΠΕ03): μία (1) θέση,

εε) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): μία (1) θέση,

στστ) Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,

ζζ) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,

ηη) Οικονομίας (ΠΕ80): μία (1) θέση,

θθ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στα ΠΕΚΕΣ Ηπείρου και στα 1ο και 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων,

ιι) Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,

ιαια) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση και

ιβιβ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.

{………}

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23-8-2021

Η ανωτέρω ΥΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ σύμφωνα με την περ. γ του άρθ. 242 του Ν. 4823/2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο