Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

Αριθμ. Φ.351.1/150/33121/Ε3/22-3-2023 (Τεύχος B’ 1964/27.03.2023)

Κατανομή στις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Από τη δημοσίευση της παρούσας η υπό στοιχεία Φ.351.1/7/2692/Ε3/11-1-2023 (Β’ 65) υπουργική απόφαση καταργείται.

Επισκέψεις: 119

Μετάβαση στο περιεχόμενο