Καταγραφή της προσβασιμότητας των κτιρίων των δημόσιων δομών του Υπουργείου Παιδείας από άτομα µε αναπηρία Όσα κτήρια καταχωρίζονται έως την 31η Μαρτίου 2022 εντάσσονται στον προγραμματισμό για την οριζόντια αποκατάσταση της προσβασιμότητας και την εύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 28755/Δ3/15-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από τη συστηματική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στη Δημόσια Διοίκηση που διενεργήθηκε από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2020, εκπονήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρία (ΕΣΔ), το οποίο παρουσιάσθηκε τον Δεκέμβριο 2020. Στο εν λόγω Σχέδιο είχε προβλεφθεί η διενέργεια δράσεων για τη διασφάλιση της «Προσβασιμότητας στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον». Ειδικότερα, η πρώτη εξ αυτών των δράσεων αφορά στη «δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση βελτιώσεων προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον οριζόντια, ξεκινώντας από τα κτήρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες».

Α. Νομοθετικό πλαίσιο

Στον νόμο 4782/2021 (Α΄ 36) περιγράφονται τα διακριτά στάδια υλοποίησης της Δράσης 1 του Στόχου 20 του ΕΣΔ. Ειδικότερα, με το άρθρο 210 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) τροποποιήθηκε το άρθρο 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012, Α΄ 79) µε στόχο την επίτευξη προσβασιμότητας χωρίς φραγμούς για τα άτομα µε αναπηρία και τα εµποδιζόμενα άτομα. Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης της εν λόγω Δράσης προβλέπεται η καταχώριση κτηρίων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες σε πλατφόρμα που ανέπτυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) προκειμένου να αξιολογηθεί η προσβασιμότητά τους. Η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξειδικεύθηκε µε την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΧΣ/70755/614/2021 υπουργική απόφαση (Β’ 3756). Η προθεσμία καταχώρισης των κτηρίων από τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της Χώρας έχει παραταθεί µε την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125111/1664 υπουργική απόφαση έως την 31η Μαρτίου 2022.

[…]

Παρακαλούμε:

Α) για τη συνεργασία όλων των δημόσιων δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (σχολικών μονάδων, αποκεντρωμένων υπηρεσιών, κοκ) με τα αντίστοιχα Σημεία Αναφοράς των Δήμων για την καταχώριση στην πλατφόρμα των κτηρίων, σύμφωνα µε τα ανωτέρω.

Β) για την άμεση επικοινωνία των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων ή των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών των ανωτέρω δομών με τα αντίστοιχα Σημεία Αναφοράς ούτως ώστε να διαπιστωθεί αν έχει γίνει εκ μέρους τους ή σχετική καταχώρηση ή αν χρειάζεται να γίνει αντίστοιχη εξουσιοδότηση των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων ή των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών για την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, ιδίως στους πολυπληθείς Δήμους ή Περιφερειακές Ενότητες.

Επισημαίνουμε ότι όσα κτήρια καταχωρίζονται έως την 31η Μαρτίου 2022 δεν καθίστανται αυθαίρετα και εντάσσονται στον προγραμματισμό για την οριζόντια αποκατάσταση της προσβασιμότητας και την εύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επισημαίνεται ότι:

  • τα σημεία αναφοράς των Δήμων, των Περιφερειών και του Υπουργείου είναι καταχωρισμένα στον εξής σύνδεσμο: https://amea.gov.gr/coordination
  • Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται µέσω του gov.gr: https://prosvasimotita-dy.gov.gr αλλά και μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΕ: https://web.tee.gr/prosvasimotita-dy, όπου αναρτώνται ανακοινώσεις, εγχειρίδια χρήσης και λοιπά χρήσιμα στοιχεία.
  • Ο εξουσιοδοτημένος χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα µε τη χρήση είτε των προσωπικών του διαπιστευτηρίων Taxisnet, είτε αυτών της υπηρεσίας ή του φορέα, και καταχωρίζει βασικά στοιχεία για το κτήριο και τις ανάγκες προσβασιμότητας, ενώ καταγράφονται και τυχόν ενέργειες/έργα που έχουν ήδη εκτελεσθεί. Εξασφαλίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα ανάθεσης της καταχώρισης κτηρίων που υπάγονται σε κάθε Υπουργείο, Περιφέρεια ή Δήμο σε περισσότερους εξουσιοδοτημένους χρήστες και η ευελιξία εσωτερικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και καταμερισμού των κτηρίων προς καταχώριση.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο

Σύμφωνα με τον ιστότοπο https://amea.gov.gr/coordination/municipalities

  • Τα σχολεία του Δήμου Φλώρινας πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού (κος Κάτης Αθανάσιος, τηλ. 2385044514)
  • Τα σχολεία του Δήμου Αμυνταίου πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (κος Αβραάμ Θεοδωρίδης, τηλ. 2386350116)
  • Τα σχολεία του Δήμου Πρεσπών πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (κος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, τηλ. 2835351302)
Share and Enjoy !
Shares