Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 43255/Δ2/16-3-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 709/20-01-2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ 7ΞΓΙΟΞΛΔ-ΜΨΙ) με θέμα: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ», παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δημοσίων σχολικών μονάδων για την πλήρη καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα Μyschool, από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, και των ακόλουθων πεδίων/στοιχείων που αφορούν στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) δημογραφικά στοιχεία: υπηκοότητα (για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), ιθαγένεια (για Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση),

β) στοιχεία οικογενειακού περιβάλλοντος: επάγγελμα πατέρα (πλην Νηπιαγωγείων).

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares