Καταγραφή δεδομένων κτιριακής υποδομής σχολικών μονάδων Εν όψει της υλοποίησης των νέων αναπτυξιακών παρεμβάσεων της περιόδου 2014-2020

Έγγραφο 1250/Α2/7-1-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Εν όψει της υλοποίησης των νέων αναπτυξιακών παρεμβάσεων της περιόδου 2014-2020 επιτάσσεται η διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ιεράρχηση των προς ένταξη έργων, δεδομένου ότι ο ρόλος του αναφορικά με τις κτηριακές υποδομές της σχολικής στέγης είναι επιτελικός.
Με στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση του Υπουργείου στα αιτήματα που υποβάλλονται εφεξής για αναγκαίες παρεμβάσεις ή προγραμματιζόμενα τεχνικά έργα σε δημόσια εκπαιδευτήρια, προαπαιτείται η διαμόρφωση σαφούς εικόνας για το υφιστάμενο κτηριακό δυναμικό των σχολικών μονάδων, προκειμένου να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης ενός έργου.
Στην κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η συλλογή στοιχείων από τις οικείς Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους Δήμους, για την υφιστάμενη διδακτηριακή υποδομή σε όλη την επικράτεια, χορηγώντας πληροφορίες τεχνικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με τα στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό.
Κατόπιν τούτου σας γνωστοποιούμε ότι θα αποσταλούν άμεσα από την αρμόδια Αυτοτελή Διεύθυνση Κτηριακής Υποδομής περαιτέρω οδηγίες αναφορικά με τα προς συγκέντρωση δεδομένα που απαιτούνται και παρακαλείσθε να μεριμνήσετε, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων της χωρικής σας αρμοδιότητας και τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων, για την ορθή και έγκαιρη συλλογή τους.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]