Καταχώριση στοιχείων στα Πληροφοριακά Συστήματα myschool και Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) Οι υποχρεώσεις των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 149084/ΓΔ4/8-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool, οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση όταν υφίστανται μεταβολές, κάθε στοιχείου μεταβολής (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού), ώστε να αντανακλάται απόλυτα η καθημερινή λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα όργανα διοίκησης θα προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων.

Η υποχρέωση τόσο του Διευθυντή σχολικής μονάδας όσο και του Διευθυντή Εκπαίδευσης, για την άμεση και ακριβή καταχώριση των στοιχείων, αποτελεί απαρέγκλιτο κανόνα, με βάση τον οποίο προγραμματίζονται οι διοικητικές ενέργειες της εκπαίδευσης και διασφαλίζεται η διαφάνεια για την αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης.

Ο Διευθυντής του σχολείου και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι για την καταγραφή, εισαγωγή, επιβεβαίωση και οριστικοποίηση των στοιχείων λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όπως το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, ομάδα προσανατολισμού, τομέα, ειδικότητα, μάθημα επιλογής ή άλλη ενότητα, οι απουσίες των μαθητών, το ονοματεπώνυμο και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, η ομάδα σχολείων στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, η αποδοθείσα δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η διδασκαλία μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση, οι αναθέσεις για τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους πραγματοποίησης των μεταθέσεων λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι η καταχώριση αυτή θα αποτελεί πλέον την αποκλειστική και μόνιμη πηγή άντλησης δεδομένων και πληροφοριών, βάσει των οποίων θα γίνεται ο προγραμματισμός δράσης αλλά και η λήψη αποφάσεων από τα όργανα διοίκησης, και ως εκ τούτου καθίσταται απαραίτητη η άμεση αποτύπωση της πληροφορίας από τον Διευθυντή του Σχολείου και την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares