Καταχώριση στατιστικών στοιχείων στο mySchool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Έως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 193111/ΓΔ4/9-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι Διευθυντές των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να καταχωρίσουν ή να ελέγξουν/επικυρώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool τα στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών των σχολείων τους τα οποία αφορούν τα σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 καθώς και στην τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018. Η καταχώριση των στοιχείων θα γίνει από όλες τις σχολικές μονάδες, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην καρτέλα Μαθητές > Στοιχεία Μαθητών > Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω σχολικά έτη, όσα σχολεία έχουν εγγεγραμμένους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπληρώνουν τα πεδία στους πίνακες και ολοκληρώνουν την διαδικασία με την Επιβεβαίωση Δεδομένων. Τα σχολεία που έχουν ήδη καταχωρημένα στοιχεία χρειάζεται να ελέγξουν την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων στους πίνακες και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με Επιβεβαίωση Δεδομένων. Λόγω της επιπλέον πληροφορίας φύλου που έχει προστεθεί στις αρχικές στήλες, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα ήδη καταχωρημένα στοιχεία των ανωτέρω ετών, στους πίνακες 4, 5, 6 και 7, τα σύνολα των οποίων έχουν μετακινηθεί στη στήλη “Άρρεν” και πρέπει να κατανεμηθούν στις στήλες των αντίστοιχων φύλων.

Ο αναλυτικός οδηγός που ακολουθεί έχει αναρτηθεί και στο Π.Σ. myschool. Προτείνεται η εκτύπωση του βοηθητικού ενδιάμεσου πίνακα του οδηγού και η χειρόγραφη καταγραφή των στοιχείων της σχολικής μονάδας στον πίνακα αυτόν, πριν από την έναρξη της ηλεκτρονικής τους καταχώρησης στο ΠΣ myschool.

Καλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία ως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017. Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να εποπτεύσουν τη διαδικασία και να ελέγξουν την υλοποίηση των ανωτέρω για τα σχολεία ευθύνης τους ως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Διαβάστε το έγγραφο 193111/ΓΔ4/9-11-2017

Το 149084/ΓΔ4/8-9-2017 σχετικό έγγραφο

Το 93398/Δ3/02-06-2017 σχετικό έγγραφο

Το 4424/Δ3/10-1-2017 έγγραφο

1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-11-2017

Το 195170/Ν1/13-11-2017 σχετικό έγγραφο που αφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση

2η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21-11-2017

Σύμφωνα με mail της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής που στάλθηκε στις 14-11-2017 στις Διευθύνσεις Εκπάιδευσης :
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 193111/ΓΔ4 /9-11-2017 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. με θέμα «Καταχώριση και έλεγχος στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» επισημαίνεται ότι:
(α) η εγκύκλιος δεν αφορά τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
(β) η Επιβεβαίωση Δεδομένων αφορά μόνο το σχολικό έτος 2017-2018,
(γ) δεν καταχωρίζονται στους πίνακες οι περιπτώσεις μαθητών/μαθητριών οι οποίες «Εμφανίζουν μαθησιακά κενά» ή «Δεν εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες»
Από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

3η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21-11-2017

Έγγραφο-Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΥΣ/Δ3/21-11-2017) με θέμα :
«Διευκρινίσεις επί της Καταχώρισης και τον έλεγχο στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool σχετικά με τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης»

4η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-12-2017

Το 210323/ΓΔ4/30-11-2017 έγγραφο με θέμα : «Έλεγχος καταχώρισης στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα myschool»

Share and Enjoy !
Shares