Καταχώριση αδειών άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών στο mySchool Προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 121222/Ε3/27-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Προκειμένου να αποτυπώνεται η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας, είναι αναγκαία η καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) MySchool, οπωσδήποτε σε καθημερινή βάση όταν υφίστανται μεταβολές, κάθε στοιχείου μεταβολής (μαθητικού δυναμικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού), ώστε να αντανακλάται απόλυτα η καθημερινή λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, βάσει της οποίας τα όργανα διοίκησης θα προβαίνουν στον προγραμματισμό δράσεων και στη λήψη αποφάσεων.

Στο ανώτερο πλαίσιο, παρακαλούμε να ελέγξετε τις καταχωρίσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool των αδειών άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών και να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις/προσθήκες, όπου χρειάζονται. Οι καταχωρίσεις των αδειών άνευ αποδοχών θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, αρμοδίως, το αργότερο έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε και το με αριθ. 181213/Ε3/26-10-2018 σχετικό έγγραφο της Γενικής μας Διεύθυνσης με θέμα «Διευκρινίσεις για ενέργειες στο Π.Σ. myschool».

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares