Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το 2022-2023 Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 103261/Δ2/25-08-2022 (ΑΔΑ: 6Α0Ω46ΜΤΛΗ-Λ4Γ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την έγκριση λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2022-2023, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 05-09-2022

Διαβάστε την 106263/Δ2/02-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΘΣ46ΜΤΛΗ-Β9Φ) σχετική συμπληρωματική απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-09-2022

Διαβάστε την 117928/Δ2/27-09-2022 (ΑΔΑ: 60ΣΜ46ΜΤΛΗ-Φ0Η) σχετική συμπληρωματική απόφαση

Share and Enjoy !
Shares