Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5953/23-6-2014 (ΑΔΑ:76ΦΤ9-Ξ2Ν, ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της χώρας είναι σχολεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων που λειτουργούν σύμφωνα με τη φιλοσοφία και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Τα Σ.Δ.Ε. ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), η οποία έχει και την ευθύνη λειτουργίας τους. Η διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου δύναται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης να ανατίθεται προς υλοποίηση σε παρόχους υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στους απόφοιτους των Σ.Δ.Ε. χορηγείται απολυτήριος τίτλος ισότιμος προς το απολυτήριο του Γυμνασίου.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες των Διευθύνσεων Διά Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2-12-2016

Με την Κ1/192979/14-11-2016 (ΦΕΚ 3815/Β/2016, ΑΔΑ:64Π44653ΠΣ-ΖΨ4) ΥΑ τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6 και 7 της αρχικής απόφασης.

Share and Enjoy !
Shares