Κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών των ΣΔΕΥ και των ΕΔΥ

Απόφαση 134960/Δ3/22-10-2021 (ΦΕΚ 5009/Β/27-10-2021, ΑΔΑ: ΩΤΔ746ΜΤΛΗ-ΥΧΩ) του Υπουργείου Παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1 – Σκοπός – Οργάνωση Σ.Δ.Ε.Υ.

Άρθρο 2 – Σκοπός – Οργάνωση Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 3 – Αρμοδιότητες Ε.Δ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 1 – Γενικές αρχές λειτουργίας

Άρθρο 2 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συντονιστή του Σ.Δ.Ε.Υ.

Άρθρο 3 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 4 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε) της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 5 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 6 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 7 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γραμματέα της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 8 – Αρχείο Ατομικών φακέλων και πράξεων της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 9 – Κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Άρθρο 10 – Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ στη Διαύγεια

Μετάβαση στο περιεχόμενο