Κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών των ΣΔΕΥ και των ΕΔΥ

Απόφαση 134960/Δ3/22-10-2021 (ΦΕΚ 5009/Β/27-10-2021, ΑΔΑ: ΩΤΔ746ΜΤΛΗ-ΥΧΩ) του Υπουργείου Παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1 – Σκοπός – Οργάνωση ΣΔΕΥ

Άρθρο 2 – Σκοπός – Οργάνωση Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 3 – Αρμοδιότητες Ε.Δ.Υ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 1 – Γενικές αρχές λειτουργίας

Άρθρο 2 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συντονιστή του ΣΔΕΥ

Άρθρο 3 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες Προέδρου της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 4 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε) της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 5 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 6 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες Ψυχολόγου της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 7 – Καθήκοντα και αρμοδιότητες Γραμματέα της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 8 – Αρχείο Ατομικών φακέλων και πράξεων της Ε.Δ.Υ.

Άρθρο 9 – Κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διεπιστημονικής Υποστήριξης

Άρθρο 10 – Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Επικοινωνίας με τους γονείς ή κηδεμόνες

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 04-10-2022

Διαβάστε το 121046/ΓΔ4/04-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες της υπό στοιχεία 134960/Δ3/22-10-2021 ΥΑ (ΦΕΚ 5009/Β/27-10-2021) με θέμα: “Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών”»

Μετάβαση στο περιεχόμενο