Κάλυψη λειτουργικών κενών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ.: 63476/Θ2/7- 6-2024

Κάλυψη λειτουργικών κενών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

Σας γνωρίζουμε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με την αρ. 7η/28-5-2024 Πράξη του αποφάσισε ότι για την επόμενη σχολική χρονιά, ήτοι το σχολικό έτος 2024-2025, η κάλυψη των λειτουργικών κενών σε αυτά θα γίνει ως ακολούθως:

ειδικότερα:

Α) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια – Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και ανήκουν στην επιχώρια του σχολείου Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ως άνω σχολεία και για το σχολικό έτος 2024-2025, κατόπιν αίτησής τους στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αναλάβουν μεν υπηρεσία στη σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης, υποχρεούνται ωστόσο να παρέχουν θερινή υπηρεσία στο εκκλησιαστικό σχολείο.

Β) Σε περίπτωση που συνεχίζουν να υφίστανται λειτουργικά κενά, από την έναρξη του σχολικού έτους 2024-2025 και εφεξής, στα εκκλησιαστικά σχολεία, λόγω έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, η άμεση κάλυψή τους θα γίνεται με διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών από το οικείο ΠΥΣΔΕ με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων.

Ειδικότερα στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής και ως προς την κάλυψη λειτουργικών κενών στο ΓΕ.Ε.Λ. –Γ/σιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας υπενθυμίζεται ότι ισχύει η παρ. 19 του άρθρου 127 του Ν. 4823/2021 (Φ.Ε.Κ. 136 Α’) «Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία για …κάλυψη λειτουργικών κενών σύμφωνα με την παρ. 17, απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ. 7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του Υπουργού εξωτερικών (Β’ 765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς που προηγούνται».

Τέλος, αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη λειτουργικών κενών στα εκκλησιαστικά σχολεία με τις ανωτέρω διαδικασίες, τα κενά θα καλύπτονται από αναπληρωτές, μειωμένου ή πλήρους ωραρίου, ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι επιχώριες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση παροχής θερινής υπηρεσίας και την κάλυψη των λειτουργικών κενών στο εκκλησιαστικό σχολείο της περιοχής ευθύνης τους.

Share and Enjoy !
Shares