Κάλυψη εξόδων μετακίνησης διαμονής και διατροφής μαθητών που εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλο Λύκειο από αυτό στο οποίο φοιτούν Τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας συμπεριλήφθηκε στο ν. 4379/2016


άκουσε το άρθρο

Με τροπολογία του υπουργείου Παιδείας που ψηφίσθηκε χθες (7-4-2016) λύνεται το θέμα της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των μαθητών που δίνουν πανελλαδικές σε άλλο λύκειο από εκείνο στο οποίο φοιτούν. Η ανάγκη αυτή προέκυψε επειδή οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής, επειδή οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποτελούν πλέον απολυτήριες εξετάσεις. Επί πλέον το υπουργείο θα καλύπτει και τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής και των υποψηφίων από ΕΠΑΛ καθώς και των υποψηφίων από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα. Από την κάλυψη των εξόδων εξαιρούνται οι απόφοιτοι υποψήφιοι.

Η ρύθμιση λοιπόν προτείνει ότι στους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποφοιτούν το έτος συμμετοχής τους στις εξετάσεις αυτές και εξετάζονται σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή που κατέθεσαν αίτηση/δήλωση συμμετοχής επειδή το σχολείο αυτό δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αυτών και ενός συνοδού τους.

Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον η απόσταση του σχολείου υποβολής της αίτησης/δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις και του εξεταστικού κέντρου καθώς και οι συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν τη διαμονή τους στην έδρα του σχολείου που εξετάζονται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Σημείωση συντάκτη

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι της εν λόγω αποζημίωσης δεν δικαιούνται :

  1. Οι μαθητές-υποψήφιοι που μετακινούνται για τις πρακτικές δοκιμασίες προκειμένου να εισαχθούν σε ΤΕΦΑΑ
  2. Οι μαθητές-υποψήφιοι που μετακινούνται για τις δοκιμασίες προκειμένου να εισαχθούν σε σχολές ενστόλων

Τι προέβλεπε η ΚΥΑ 2/35527/0022/20-6-2007 (ΦΕΚ 1163/Β/11-7-2007) σχετικά με τις αποζημιώσεις, τους όρους καταβολής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Αναμένεται η έκδοση νέας ΚΥΑ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-4-2016

Η ψηφισθείσα τροπολογία συμπεριλήφθηκε στο Νόμο 4379/2016 (ΦΕΚ 63/Α/12-4-2016)

Άρθρο δεύτερο
Μετακινήσεις μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

  1. Στους υποψηφίους για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποφοιτούν το έτος συμμετοχής τους στις εξετάσεις αυτές και εξετάζονται σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή που κατέθεσαν αίτηση/δήλωση συμμετοχής επειδή το σχολείο αυτό δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αυτών και ενός συνοδού τους. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον η απόσταση του σχολείου υποβολής της αίτησης/ δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις και του εξεταστικού κέντρου, καθώς και οι συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν τη διαμονή τους στην έδρα του σχολείου που εξετάζονται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, καθώς και το ύψος των καλυπτόμενων ημερησίως δαπανών ανά υποψήφιο και συνοδό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
  2. Η παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (Α΄ 90) καταργείται.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-5-2016

Εκδόθηκε η Φ.151/75660/Α5/11-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Β/13-5-2016) ΚΥΑ με θέμα : «Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πανελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση – δήλωση.»

Share and Enjoy !
Shares