Ιστοσελίδες με θέματα πολιτιστικού περιεχομένου προς αξιοποίηση στη εξ αποστάσεως διδασκαλία

Έγγραφο 165784/Δ7/04-12-2020 του ΥΠΑΙΘ

Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει την εκπαιδευτική κοινότητα σχετικά με ιστοσελίδες που διατίθενται από Μουσεία και άλλους Φορείς, προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της χώρας. Οι προτεινόμενοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι σύμφωνα με το με αρ. 56/03-12-2020 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ

(α) πληρούν τα κριτήρια παιδαγωγικής καταλληλότητας και σκοπιμότητας του ΙΕΠ,

(β) δύνανται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της σύγχρονης ή/και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και κατά την κρίση του εκπαιδευτικού για ό,τι αφορά την επιλογή και την απαραίτητη προσαρμογή του υλικού, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Ειδικότερα, παρατίθενται οι παρακάτω σύνδεσμοι:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύνδεσμοι με θεματικό περιεχόμενο γενικότερου ενδιαφέροντος που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές ανεξαρτήτως διδακτικού πλαισίου.

2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύνδεσμοι το περιεχόμενο των οποίων απευθύνεται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς

3η ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύνδεσμοι γενικού ενδιαφέροντος

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο