Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. που εξετάζονται πανελλαδικά Οι Διευθυντές των ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους και την οριστικοποίησή της


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 131846/ΓΔ4/16-11-2023

Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ που εξετάζονται πανελλαδικά

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και της Γ΄ τάξης Λυκείου ΕΑΕ που θα εξεταστούν και πανελλαδικά το έτος 2024, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί με την με αρ. πρωτ. 82785/Δ2/24-07-2023 Υ.Α. (Β΄ 4768).

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων», μέσω της οποίας θα καταχωριστεί υποχρεωτικά η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

 1. Καταχώριση της διδακτέας- εξεταστέας ύλης στο ΠΣ myschool

Οι Διευθυντές των ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ είναι υπεύθυνοι για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους και την οριστικοποίησή της (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool στη διαδρομή «Σχολική Μονάδα -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και:

α) 11-12-2023
β) 22-01-2024
γ) 19-02-2024
δ) 19-03-2024
ε) 22-04-2024

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ύλη προς καταχώριση, θα πρέπει να επιλέγεται μία από τις διαθέσιμες αιτιολογήσεις.

Επίσης, σε περίπτωση καθυστερήσεων στη διδασκαλία της διδακτέας – εξεταστέας ύλης, οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων και Λυκείων ΕΑΕ, παρακαλούνται να μεριμνούν ώστε στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να δηλώνονται τα αίτια των καθυστερήσεων.

Η καταχώριση της διδαχθείσας ύλης θα γίνει ανά μάθημα ως εξής:

Σύνολο κειμένων που διδάχθηκαν/Σύνολο παραγωγών κειμένων γραπτού λόγου:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Νεοελληνική Γλώσσα
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Νεοελληνική Γλώσσα – Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Λογοτεχνία
 • Αρχαία Ελληνικά – Αρχαία Ελληνικά, Φάκελος Υλικού

 Μέχρι και τη Σελίδα που διδάχθηκε:

 • Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος Εισαγωγή
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά
 • Βιολογία – Τεύχος Α΄
 • Βιολογία – Τεύχος Β΄
 • Οικονομία

Μέχρι και την Παράγραφο του Κεφαλαίου (ή της Ενότητας) που διδάχθηκε (αυτό σημαίνει ότι έχουν διδαχθεί οι παράγραφοι που προηγούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ):

 • Φυσική – Τεύχος Β΄
 • Φυσική – Τεύχος Γ΄
 • Χημεία – Τεύχος Α΄
 • Χημεία – Τεύχος Β΄
 • Πληροφορική – ΑΕΠΠ Βιβλίο Μαθητή
 • Πληροφορική – Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό Ειδικότερα για το μάθημα των Λατινικών:
 • Για την Εισαγωγή του Τεύχους Α’ η καταχώριση να αναφέρεται στην τελευταία σελίδα που διδάχθηκε.
 • Για τα κείμενα του Τεύχους Α’ η καταχώριση να αναφέρεται στον αριθμό του τελευταίου διδαχθέντος μαθήματος (Λατινική Αρίθμηση).
 • Για τα κείμενα του Τεύχους Β’ η καταχώριση να αναφέρεται στον αριθμό του τελευταίου διδαχθέντος μαθήματος (Λατινική Αρίθμηση).

Η καταχώριση της ύλης θα γίνει για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ να μεριμνήσουν ώστε στην τελευταία καταγραφή (22-04-2024), και εφόσον η διδακτέα – εξεταστέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, να αναγράφεται μόνο η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο πεδίο καταγραφής, καθώς και στο σχετικό πεδίο των παρατηρήσεων.

Στα μαθήματα στα οποία προβλέπεται να γίνεται η διδασκαλία από περισσότερα του ενός τεύχη βιβλίων, όταν ολοκληρώνεται η διδασκαλία του τεύχους να αναγράφεται μόνο η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο πεδίο καταγραφής.

Ομοίως, όταν ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Εισαγωγής του Τεύχους Α’ για το μάθημα των Λατινικών, να αναγράφεται μόνο η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στο πεδίο καταγραφής.

Σε κάθε περίπτωση, η διδακτέα – εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος που εξετάζεται και πανελλαδικά πρέπει να ολοκληρωθεί.

 1. Συγκρότηση και έργο των επιτροπών παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης με απόφασή του συγκροτεί επιτροπή παρακολούθησης και συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται και πανελλαδικά, και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης.

Η επιτροπή θα αποτελείται από:

 • Τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως πρόεδρο,
 • Τους Συμβούλους Εκπαίδευσης κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων – πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ή, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιων εκ των Συμβούλων, μόνιμους εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά και ανήκουν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
 • Έναν υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Γραμματέα της επιτροπής, ο οποίος αναλαμβάνει την γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνοντας την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της Ύλης.

Επισημαίνεται ότι οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της Ύλης δεν θα μπορούν να αντλούν τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Έργο της επιτροπής είναι:

 • Ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζουν οι σχολικές μονάδες στο ΠΣ myschool.
 • Ο έλεγχος των καταχωρίσεων των σχολικών μονάδων στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣ myschool και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που αναφέρονται σε αυτό και προκαλούν καθυστερήσεις στην πορεία διδασκαλίας της ύλης.
 • Η καταγραφή των ενεργειών για την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων στο σχετικό πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣ myschool της επιτροπής.
 • Η τήρηση των χρονικών προθεσμιών.
 • Η οριστικοποίηση της καταχώρισης της ύλης που έχει διδαχθεί σε κάθε σχολείο αρμοδιότητάς της (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και:

α) 14/12/2023
β) 25/01/2024
γ) 22/02/2024
δ) 21/03/2024
ε) 25/04/2024

Στην περίπτωση που θα πρέπει να γίνουν αλλαγές από τη σχολική μονάδα, η σχετική πρόταση θα πρέπει να «ξεκλειδώνεται» ώστε να είναι επεξεργάσιμη. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία εξαρχής (δηλ. αποθήκευση και οριστικοποίηση από τη σχολική μονάδα και οριστικοποίηση από την επιτροπή).

 • Η σύνταξη και αποστολή έκθεσης σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης με βάση τα στοιχεία καταχώρισής της, όπως αυτά θα εμφανίζονται στο αντίστοιχο αρχείο του ΠΣ myschool (Στατιστικά -> Στατιστικά Σχολικών Μονάδων -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων).

Επισημάνσεις:

Οι εκθέσεις των επιτροπών θα πρέπει να είναι ευσύνοπτες και κυρίως να αναφέρουν επιγραμματικά τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στη διδασκαλία της ύλης, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προέβη η επιτροπή για την αντιμετώπισή τους.

Η έκθεση συντάσσεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της Ύλης, και υποβάλλεται από τον Πρόεδρο στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: spoudonde@minedu.gov.gr, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά από τις ημερομηνίες οριστικοποίησης της ύλης που αναφέρονται παραπάνω.

Υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της ύλης είναι οι διδάσκοντες.

Όπου παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ και Λυκείων ΕΑΕ, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, να προβαίνουν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να είναι σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τη διδασκαλία των μαθημάτων και να ελέγχουν την πορεία της εξεταστέας ύλης.

Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Παρακαλείσθε, για περισσότερες πληροφορίες, να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του συστήματος: (https://myschool.sch.gr/announcements).

Οι διδάσκοντες/-ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Share and Enjoy !
Shares