Ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης του προσωπικού που υπηρετεί στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, για το 2017 Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τις διαδικασίες


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115/10-5-2018 (ΑΔΑ: Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Ηλεκτρονική αξιολόγηση» του ν. 4553/2018 (ΦΕΚ Α’ 75/27-4-2018) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’33) περί αξιολόγησης προσωπικού, προβλέποντας ιδίως την ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης. Αναλυτικότερα:

{…}

Ενόψει των ανωτέρω και σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/31/οικ. 14951/24-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΩΛ465ΧΘΨ-3Ο1) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε για την έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση που εντάσσεται ως επιπρόσθετη εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου http://apografi.gov.gr/

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares