Ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 170926/Γ7/21-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οι Διευθυντές των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να μεριμνήσουν για την απογραφή του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. των υπηρεσιών τους εντός των ημερομηνιών που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. Η εισαγωγή των στοιχείων του εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πραγματοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα Κτηματολογίου Υποδομών Τ.Π.Ε. Σχολείων, το οποίο είναι προσβάσιμο από το σύνδεσμο: http://inventory.sch.gr.

Η διαδικασία απογραφής ολοκληρώνεται με την υποβολή αρχείου σε μορφή PDF, το οποίο θα περιλαμβάνει τον κατάλογο εξοπλισμού της μονάδας σύμφωνα με την τρέχουσα καταγραφή και θα φέρει την ψηφιακή υπογραφή του Δ/ντη της μονάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχει η πλατφόρμα.

Η υποβολή της ψηφιακά υπογεγραμμένης απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις μονάδες σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό προγραμματισμό:

Διαβάστε το έγγραφο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14-11-2014 (mail του ΥΠΑΙΘ)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (170926/21-10-2014) ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ- INVENTORY.SCH.GR

Σχετικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στο “Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων” (ΦΕΚ τ.Β’ 1860 8/7/2014), διευκρινίζεται ότι:

  • Η καταγραφή του εξοπλισμού που υπάγεται στο “Κτηματολόγιο υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)” δεν θα υποβάλλεται στο “Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων”. Η καταγραφή του ΤΠΕ εξοπλισμού των μονάδων της Β’βάθμιας θα γίνεται αποκλειστικά με τις διαδικασίες της εφαρμογής του ΠΣΔ/ΥΠΑΙΘ.
  • Η ενημέρωση του “Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής των Δημοσίων Φορέων” θα εκτελεσθεί κεντρικά, για τις μονάδες της Β’βάθμιας εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση της απογραφής του εξοπλισμού ανά κατηγορία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σχετικής εγκυκλίου (170926/21-10-2014).

Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η 25η Νοεμβρίου 2014.