Ηλεκτρονική αίτηση και παραλαβή αντιγράφου ποινικού μητρώου

Εγκύκλιος 9941 οικ./7-4-2015 του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Με την υλοποίηση του έργου «Εθνικό Ποινικό Μητρώο», το Μάιο του 2014 μηχανογραφήθηκε το σύνολο των Ποινικών Μητρώων της χώρας και κατόπιν παραλαβής του ανωτέρω έργου τον Δεκέμβριο του 2014, παρέχεται πλέον η δυνατότητα στα Κ.Ε.Π., στους πολίτες και στους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λπ. να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για έκδοση Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου ηλεκτρονικά και να παραλαμβάνουν τα αιτούμενα αντίγραφα επίσης ηλεκτρονικά, χωρίς σφραγίδα και υπογραφή. Η γνησιότητα κάθε Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή του «κωδικάριθμου επιβεβαίωσης» (που εμφανίζεται στο έγγραφο άνω δεξιά), του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας έκδοσης με τα αντίστοιχα που μπορούν να βρεθούν στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ncris.gov.gr και ειδικότερα στην «υπηρεσία επαλήθευσης Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου (Α.Π.Μ.)» .

Από της λήψεως της παρούσης εγκυκλίου μας, παρακαλούμε για την τήρησή της και την αποδοχή Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες οι οποίες τα παραλαμβάνουν επιθυμούν να προβούν σε επαλήθευση της γνησιότητάς τους, οφείλουν να προχωρήσουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται σε κάθε Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο