Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Έξι ΣΔΕΥ ιδρύονται στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 5063/19-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΝΛ46ΜΤΛΗ-ΔΚΔ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ιδρύουμε τα κατωτέρω Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) με τα αντίστοιχα Κέντρα Υποστήριξής τους, ανά ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση


Τι είναι τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης;

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021):

«1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ), τα οποία δύνανται να αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) όλων των βαθμίδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Τα ΣΔΕΥ έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και ΕΚ, για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Σκοπός των ΣΔΕΥ είναι ειδικότερα ιδίως:
α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και η ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,
β) η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους και
γ) η υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

2. Κάθε ΣΔΕΥ μπορεί να περιλαμβάνει έως πέντε (5) σχολικές μονάδες. Ομοίως στο ΣΔΕΥ μπορεί να λειτουργούν έως πέντε (5) Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ). Η ΕΔΥ λειτουργεί στη σχολική μονάδα, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (ν. 2101/1992, Α’ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α’88). Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ορίζεται μία σχολική μονάδα του ΣΔΕΥ, κατά προτεραιότητα μία ΣΜΕΑΕ, ως το κέντρο υποστήριξης του δικτύου.»

Share and Enjoy !
Shares