Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών

Κοινή απόφαση 152360/ΓΔ4/19-9-2016 (ΦΕΚ 3049/Β/23-9-2016) των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

Έχοντας υπόψη την ανάγκη ίδρυσης Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου σχήματος θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, προκειμένου τα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ή εκτός αυτών να στηριχθούν εκπαιδευτικά, μέσω της εκμάθησης των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και της οργάνωσης προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων  αποφασίζουμε:
Την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον συντονισμό και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (εφεξής ΔΥΕΠ), καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών

Άρθρο 1 – Ίδρυση και χώροι λειτουργίας ΔΥΕΠ

Άρθρο 2 – Διαδικασία καθορισμού σχολικών μονάδων

Άρθρο 3 – Ώρες λειτουργίας των ΔΥΕΠ

Άρθρο 4 – Ωρολόγιο πρόγραμμα

Άρθρο 5 – Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

Άρθρο 6 – Λειτουργία των ΔΥΕΠ

Άρθρο 7 – Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Άρθρο 8 – Στελέχωση των ΔΥΕΠ από μόνιμους εκπαιδευτικούς

Άρθρο 9 – Στελέχωση των ΔΥΕΠ από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Άρθρο 10 – Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΔΥΕΠ

Άρθρο 11 – Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των ΔΥΕΠ – Σχολικοί Σύμβουλοι

Άρθρο 12
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα απόφαση εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.
2. Η λειτουργία των ΔΥΕΠ θα ξεκινήσει το σχολικό έτος 2016-2017.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-10-2016

Η ανωτέρω ΚΥΑ καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την νεώτερή της 180647/ΓΔ4/27-10-2016 (ΦΕΚ 3502/Β/31-10-2016) η οποία επίσης αντικαταστάθηκε από την 139654/ΓΔ4/23-8-2017 (ΦΕΚ 2985/Β/30-8-2017)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο