Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στο Δήμο Θεσσαλονίκης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 70831/Δ2/26-4-2016 (ΦΕΚ 1361/Β/13-5-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Θεσσαλονίκης.

Το ΚΠΕ Θεσσαλονίκης, θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ. 83691/Γ7/22−7−2011 υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» όταν οι υποδομές είναι έτοιμες προς χρήση.

Επίσης θα υπογραφεί σύμβαση δεκαπενταετούς παραχώρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργίας του ΚΠΕ μεταξύ του Δήμου και του ΥΠ.Π.Ε.Θ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων και των υπουργικών αποφάσεων που διέπουν τη λειτουργία των ΚΠΕ.

Το Υ.Π.Π.Ε.Θ διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της απόφασης ίδρυσης του ΚΠΕ Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που ο Δήμος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανέλαβε, ως προς τις υποδομές και τον εξοπλισμό.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares