Η προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων καταναλωτών Ο ρόλος της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων

Έγγραφο Φ28/200299/Δ2/24-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Η Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή βάσει του άρθρου 7α του νόμου 2251/94 και έχουν οριστεί ως μέλη της εκπρόσωποι από το δημόσιο τομέα, την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Έργο της Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί για συγκεκριμένα προϊόντα ή πρακτικές που μπορεί να βλάπτουν την ψυχική υγεία των παιδιών και να συμβάλει με τις παρεμβάσεις της στη διαμόρφωση ωφέλιμων συνηθειών, στάσεων και συνειδήσεων σε καταναλωτικά θέματα.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες θα εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία προϊόντων, που παραβαίνουν τις σχετικές με την ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.
β) Ο εντοπισμός γενικότερων πρακτικών προώθησης και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τους ανηλίκους και η εισήγηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων.
γ) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και ειδικότερα των γονέων-καταναλωτών και των νέων, σε θέματα προστασίας της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

Η Επιτροπή, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, δέχεται αναφορές, καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων καταναλωτών (τηλεφωνικό κέντρο: 1520, ιστοσελίδα επικοινωνίας: www.1520.gov.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση: 1520@efpolis.gr), προκειμένου να διερευνά και να γνωμοδοτεί στο πλαίσιο της αποστολής της.

Επιπρόσθετα, στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.0-18.gr/downloads/Mhnyma-Epitropis-Prostasias-Anilikon_Dek2014.pdf παρέχονται συμβουλές προς τους γονείς για την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών καταναλωτών.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο