Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων Ποιοι θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων


άκουσε το άρθρο

Κοινή απόφαση 122756/ΓΔ4/29-09-2021 (ΦΕΚ 4501/Β/29-09-2021) των Υπουργείων Παιδείας και Επικράτειας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων» στην οποία υποβάλλονται:

(α) ο Συλλογικός Προγραμματισμός των σχολικών μονάδων,

(β) η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων,

(γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες που έχουν την Παιδαγωγική Ευθύνη,

(δ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και

ε) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή έχουν ο Διευθυντής / Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε Ομάδας Δράσης της σχολικής μονάδας, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τις σχολικές μονάδες που έχουν την Παιδαγωγική Ευθύνη, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και το ΙΕΠ.

Δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΙΕΠ έχουν:
α) Το Τμήμα Δ’ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.
γ) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
δ) Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
ε) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.
στ) Οι Διευθυντές /Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων.
ζ) Οι εκπαιδευτικοί των Ομάδων Δράσεων που έχουν συγκροτηθεί σε κάθε σχολική μονάδα.

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των Εκθέσεων αξιολόγησης

Ενημέρωση 23-11-2022

Η ανωτέρω ΚΥΑ καταργήθηκε βάσει της 141456/ΓΔ4/15-11-2022 (ΦΕΚ 5954/Β/22-11-2022) όμοιας ΚΥΑ

Share and Enjoy !
Shares