Η νέα σύνθεση του ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 120527/Γ1/21-7-2016 (ΑΔΑ:66Σ84653ΠΣ-ΦΘ0) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας, από τους κατωτέρω υπαλλήλους , ως εξής :

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση αιρετών εκπροσώπων λήγει την 31-12-2016.

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares