Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 117242/Δ2/21-7-2015 (ΦΕΚ 1652/Β/6-8-2015, ΑΔΑ:6ΦΕΥ465ΦΘ3-Θ3Α) του Υπουργείου Παιδείας

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθορίζεται η εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016 ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Ενημέρωση 24-8-2015

Στο ΦΕΚ 1807/Β/21-8-2015 δημοσιεύτηκε η παρακάτω διόρθωση:

Στο ΦΕΚ Β΄ 1652/06−08−2015 που δημοσιεύθηκε η με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-7-2015 Υ.Α με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015−2016» διορθώνεται:
Στη σελίδα 19879 στη β στήλη, στον 16 στίχο εκ των άνω το εσφαλμένο «Λυκείου των Γ. Μανωλίδη κ.ά» στο ορθό «2. Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ. Μανωλίδη κ.ά.»

Ενημέρωση 9-12-2015

Η αρχική απόφαση τροποποιήθηκε με την ΥΑ 195322/Δ2/1-12-2015 (ΦΕΚ 2654/Β/9-12-2015) ως προς το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Share and Enjoy !
Shares