Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% Με ετήσια θητεία

Κοινή ΥΑ Φ.151/35413/Α5/3-3-2017 (ΦΕΚ 683/Β/6-3-2017, ΑΔΑ:6Μ5Υ4653ΠΣ-ΡΝΦ) των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας

Α. Συστήνουμε και συγκροτούμε την εν θέματι επιτροπή, σε συνέχεια του ανωτέρω (14) σχετικού και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κάτωθι:

Β. Έργο της επιτροπής θα είναι:
1) η εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις επταμελείς επιτροπές των αρμοδίων Νοσοκομείων (Αρ. Φ.151/17897/Β6/07-02-2014 (ΦΕΚ 358/τ.Β’/14-02-2014) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπως ισχύει).
2) Η εξέταση τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων.
3) Η διατύπωση εξατομικευμένης κρίσης για τις περιπτώσεις που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017.

Γ. Η επιτροπή έχει δικαίωμα προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις των υποψηφίων να ζητά σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία αν το κρίνει αναγκαίο.

Δ. Η επιτροπή μπορεί να απευθύνεται σε ειδικούς εισηγητές για γνωμοδότηση διά μέσου της εκτελεστικής επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

Ε. Τα πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής θα υποβάλλονται για περαιτέρω έγκριση στην εκτελεστική επιτροπή του Κε.Σ.Υ.

ΣΤ. Οι ενστάσεις θα διαβιβάζονται στην επιτροπή από τις γραμματείες των επταμελών επιτροπών.

Η θητεία της επιτροπής, αρχόμενη από την δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, θα είναι για ένα (1) έτος.

Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο