Η Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών στην Ευρώπη : Κοινές Προκλήσεις και Εθνικές Πολιτικές


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 98370/IA/25-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Δίκτυο «Ευρυδίκη» δημιουργήθηκε το 1980 με σκοπό την παροχή πληροφόρησης βάσει αναλύσεων επί των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Αποτελείται από 40 εθνικές μονάδες 36 κρατών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Το Δίκτυο συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), με έδρα τις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που παρέχει υποβοηθούν το έργο των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπευθύνων για τη χάραξη των εκάστοτε εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, ενώ υποστηρίζουν την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Το έργο του Δικτύου είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις επικεντρώνονται στη συγκριτική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη (από την Προσχολική Αγωγή έως την Ανώτατη Εκπαίδευση), συμπεριλαμβανομένης και της Δια Βίου Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.

Με σκοπό τη διάδοση των δράσεων του Δικτύου, σας αποστέλλουμε την ακόλουθη μελέτη στην αγγλική γλώσσα: Mathematics Education in Europe: Common Challenges and National Policies (2011). Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε από το Δίκτυο «Ευρυδίκη» και καλύπτει 31 χώρες (27 χώρες της τότε Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία). Παρέχει συγκριτική ανάλυση των προσεγγίσεων διδασκαλίας των μαθηματικών, με στόχο τη συμβολή σε μια ευρωπαϊκή και εθνική συζήτηση για τους τρόπους βελτίωσης της διδασκαλίας και της εκμάθησης του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου. Εστιάζει σε μεταρρυθμίσεις της διδακτέας ύλης και των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης, πραγματεύεται την αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων και τη βελτίωση της κατάρτισης των διδασκόντων, καθώς και την αύξηση παροχής κινήτρων που σχετίζονται τόσο με τη μάθηση του αντικειμένου όσο και με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων ανθρώπων γύρω από αυτό.

Η μελέτη εξετάζει κάθε θέμα υπό το φως της ακαδημαϊκής έρευνας, των πλέον πρόσφατων αποτελεσμάτων διεθνών ερευνών όπως του προγράμματος PISΑ (Programme for International student Assessment) και TIMSS (Trends in International  Mathematics and Science Study) και μιας ενδελεχούς επισκόπησης εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων. Καλύπτει τα επίπεδα ISCED 1 και 2, δηλαδή την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ έτος αναφοράς είναι το σχολικό έτος 2010-2011.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική έκδοση της μελέτης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php.

Share and Enjoy !
Shares