Η εγκύκλιος του ΓΛΚ για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου του Ν. 4354/2015

Εγκύκλιος 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις, του ν. 4354/2015 , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 176 τ.Α΄, προκειμένου να προβείτε στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του.
Ειδικότερα :

Διαβάστε την εγκύκλιο

Ενημέρωση 9-5-2016

Με την 2/31029/ΔΕΠ/9-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Υπουργείου Οικονομικών, η εγκύκλιος αυτή (2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016) ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ.

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο