Η εγκύκλιος σχετικά με βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στον ιδιωτικό τομέα Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης

Εγκύκλιος 35527/Ε2/3-3-2017 (ΑΔΑ:ΩΩΓΩ4653ΠΣ-Ψ13) του Υπουργείου Παιδείας

Εκδόθηκε ο Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017) με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Γ΄ δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για την βαθμολογική ένταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής.

Συνεπώς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομοιόμορφα η κατάταξη των υπηρετούντων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας διευκρινίζουμε περαιτέρω τα εξής:

Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη του ανωτέρω εκπαιδευτικού προσωπικού μετά το διορισμό και τη μονιμοποίησή του, ύστερα από αίτησή του.

Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4452/2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αναλόγως.

Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνίσταται σε:
α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση με έμμισθη εντολή ή/και
β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Η προϋπηρεσία πρέπει:

 1. να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός κατά το χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4452/2017, προϋπηρεσία υπαλλήλου κατηγορίας π.χ. ΠΕ κατά το χρόνο της ένταξης, η οποία αποκτήθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, δεν δύναται να αναγνωριστεί.
 2. να είναι συναφής προς τα αντικείμενα, στα οποία το εκπαιδευτικό προσωπικό απασχολείται ή είναι δυνατόν να απασχοληθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι, η αναγνώριση της ανωτέρω προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική ένταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου, πραγματοποιείται μετά τη μονιμοποίησή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

Επίσης, η συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου, που αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας, αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευτικού που υποβάλλει τη σχετική αίτηση. Κατόπιν των ανωτέρω, οι εκπαιδευτικοί που ζητούν να τους αναγνωριστεί ορισμένη προϋπηρεσία θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος και η ειδικότητα με την οποία απασχολήθηκαν, προκειμένου τα υπηρεσιακά συμβούλια να μπορούν να κρίνουν τη συνάφεια.

Β) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Ελεύθερο επάγγελμα ή σχέση έμμισθης εντολής (περ. β, παρ.3, άρθρο 9)

Για όσους εκπαιδευτικούς άσκησαν ελευθέριο επάγγελμα και για όσους απασχολήθηκαν με έμμισθη εντολή, τα δικαιολογητικά, είναι κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

 • Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος ή
 • Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή
 • Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση της βεβαίωσης από την αρμόδια διοικητική αρχή δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της.
  Ως έγγραφα, που μπορεί να προσκομίσει ο εκπαιδευτικός, αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, από τα οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης στο πλαίσιο άσκησης συγκεκριμένου ελευθέριου επαγγέλματος.
 • Για τις περιπτώσεις, που για τη βεβαίωση του χρόνου προϋπηρεσίας απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, θα πρέπει από αυτή να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.

2) Μισθωτή εργασία (περ. γ, παρ.3, άρθρο 9)

Τα δικαιολογητικά, για όσους παρείχαν μισθωτή υπηρεσία, είναι τα ακόλουθα:

 1. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας ή
 2. Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη στον οποίον απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 678 του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 2 του Ν.2112/1920 η χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη και
 3. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.

3) Γενικές παρατηρήσεις επί των δικαιολογητικών:

 1. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών διευκρινίζεται ότι με τον όρο κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, κατά τις διατάξεις του Ν. 4452/2017, νοείται και ο εν ισχύ διακανονισμός/ ρύθμιση των εκκρεμών ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα που ζητείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.
 2. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός δύναται να προσκομίζει κατά την κρίση του, πέραν των προβλεπομένων στις διατάξεις του Ν. 4452/2017 οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, αλλά και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) δύνανται αντιστοίχως να ζητούν περαιτέρω έγγραφα, προκειμένου να στοιχειοθετείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκτός δημοσίου τομέα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από όλα τα προβλεπόμενα καταρχήν δικαιολογητικά, δεν προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία -π.χ. το είδος της παρεχόμενης εργασίας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει επικουρικά οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο προς απόδειξη της προϋπηρεσίας αλλά και της συνάφειας αυτής, όπως ενδεικτικά – όσον αφορά τη μισθωτή εργασία – συμβάσεις εργασίας, κάρτα/αναγγελία πρόσληψης, καταστάσεις (πίνακες προσωπικού) που τηρούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καταγγελία της σύμβασης καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, το οποίο διαθέτει ο ενδιαφερόμενος.
 3. Στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός αιτείται την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα που έχει αποκτηθεί σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν αρμοδίως τόσο τη διάρκεια της αιτούμενης προς αναγνώριση προϋπηρεσίας όσο και τη συνάφεια αυτής, θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα και επικυρωμένα, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (περ. α και δ, παρ.3, άρθρο 9)

 • Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία κατά το άρθρο 9 του Ν.4452/2017, ο εκπαιδευτικός υποβάλλει αίτηση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκει οργανικά.
 • Η αίτηση, προκειμένου να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η συγκέντρωση και προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου, που αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες για την αναγνώριση προϋπηρεσίας προϋποθέσεις, αποτελούν ευθύνη του εκπαιδευτικού που υποβάλλει τη σχετική αίτηση. (Υπενθυμίζουμε ότι σε ό,τι αφορά τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών, διενεργείται μόνο στα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και όχι στα δικαιολογητικά που αποστέλλονται κατευθείαν από τους αρμόδιους φορείς).
 • Η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης δεν αποτελεί κατά νόμο αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με την απόδειξη της ειδικότητας του απασχολούμενου σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν υφίσταται πλέον. Περαιτέρω τα φωτοαντίγραφα των καρτελών ενσήμων δεν υποκαθιστούν τις απαραίτητες προβλεπόμενες βεβαιώσεις των οικείων ασφαλιστικών φορέων.
 • Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ), εντός μηνός από την υποβολή τους, στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία, εντός της ανωτέρω προθεσμίας και προ της παραπομπής στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, εξετάζει την καταρχήν πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο, ενημερώνοντας σχετικά τους αιτούντες εκπαιδευτικούς για τυχόν ανάγκη προσκόμισης επιπρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.
 • Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
  α) Το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και γνωμοδοτεί επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος.
  β) Στη συνέχεια ο Διευθυντής Εκπαίδευσης εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
  γ) Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Δ΄ της παρούσας.
 • Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί.

Δ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4452/2017, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στο βαθμό, που εντάσσεται ο εκπαιδευτικός.
 • Στους εκπαιδευτικούς, που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό (παρ. 2 α).
 • Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρόνο γνωμοδότησης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (παράγραφος 3).

Σημείωση: Προς το παρόν, και μέχρι την έκδοση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ισχύει η αριθμ. 107693/Ε2/01-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΕ64653ΠΣ-8ΩΖ) εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με την επισήμανση ότι στην ενότητα για τη βαθμολογική κατάταξη η αναφορά «θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία που είχε αναγνωριστεί για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 μέχρι τις 31-12-2015» σημειώθηκε εκ παραδρομής και συνεπώς δεν λαμβάνεται υπόψη.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Τι ανέφερε η 107693/Ε2/01-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΕ64653ΠΣ-8ΩΖ) εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την βαθμολογική κατάταξη:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Σε συνέχεια της αριθμ. 83451/Ε2/24-05-2016 (ΑΔΑ:Ω6Σ14653ΠΣ-Υ17) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σχετικά με τη βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 19 της αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, η βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Συνεπώς, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ομοιόμορφα η κατάταξη των υπηρετούντων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 1-1-2016, θα ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία που είχε αναγνωριστεί για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) μέχρι τις 31-12-2015.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016) για την κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού ορίζεται ως έναρξη ισχύος η 01-01-2016.

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ. 122102/Δ2/16-11-2006, 89867/Δ2/5-8-2010, 10564/Δ2/11-2-2011 σχετικές εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο