Η εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2014-2015

Εγκύκλιος Γ.Υ. 11315/31-10-2014 (ΑΔΑ:6Ε9Ξ9-ΤΓ9) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015, καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και
στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 03-11-2014 έως 30-11-2014, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων, όσοι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ από μετάθεση, απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Για διευκόλυνση τόσο των Διευθύνσεων όσο και των ιδίων των εκπαιδευτικών η αίτηση θα συμπληρώνεται και θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τον εκπαιδευτικό, στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή έχει τοποθετηθεί προσωρινά (ώστε να αποστέλλεται υπηρεσιακά στην οργανική του), ή στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά, ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά όπου αναφέρεται παραπάνω (με απόδειξη παραλαβής), ώστε στη συνέχεια να καταχωρισθεί στο σύστημα.

Σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης της αίτησης στο σύστημα θα πρέπει:

  • κατά την υποβολή της αίτησης, εάν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης καταχώρισης, οι εκπαιδευτικοί να παραλαμβάνουν άμεσα επικυρωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησής τους, θεωρημένο από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό, την οποία και θα προσυπογράφουν, αφού πρώτα ελέγξουν και οι ίδιοι την ορθότητα των περιληφθέντων/καταχωρισθέντων στοιχείων και κυρίως των κριτηρίων μετάθεσης.
    Στην αντίθετη περίπτωση, μετά την καταχώριση της αίτησης στο σύστημα, οι εκπαιδευτικοί θα καλούνται από την υπηρεσία να παραλάβουν και να υπογράψουν αντίγραφο της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησής τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν εκτός του νομού της οργανικής τους ή σε κάθε περίπτωση, εάν αποστέλλουν την αίτηση, όταν αυτή καταχωρίζεται, θα τους αποστέλλονται από τη Διεύθυνση της οργανικής τους θέσης δύο (2) αντίγραφα της ηλεκτρονικά καταχωρισμένης αίτησή τους. (Η ΔΔΕ Φλώρινας θα τις αποστέλλει στο προσωπικό mail ή στο mail του σχολείου που υπηρετεί ο αιτών, και ως εκ τούτου είναι υποχρεωτική η αναγραφή του mail του αιτούντος στο σχετικό πεδίο της αίτησης). Οι ίδιοι οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων, ώστε να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση λάθους, και στη συνέχεια να επιστρέφουν το ένα (1) αντίγραφο υπογεγραμμένο (στην οργανική τους θέση).

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε τις οδηγίες-διευκρινίσεις της ΔΔΕ Φλώρινας (Έγγραφο 6447/3-11-2014)

Η αίτηση μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε επεξεργάσιμη μορφή .DOC ή σε μορφή .PDF

Η αίτηση μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία, σε επεξεργάσιμη μορφή .DOC ή σε μορφή .PDF

Η αίτηση μετάθεσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, σε επεξεργάσιμη μορφή .DOC ή σε μορφή .PDF

Η αίτηση μετάθεσης σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, σε επεξεργάσιμη μορφή .DOC ή σε μορφή .PDF

Η αίτηση μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ- ΚΕΔΔΥ, σε επεξεργάσιμη μορφή .DOC ή σε μορφή .PDF

Η αίτηση μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ με γνώση Νοηματικής ή Braille, σε επεξεργάσιμη μορφή .DOC ή σε μορφή .PDF

Η αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, σε επεξεργάσιμη μορφή .DOC ή σε μορφή .PDF

Η 136005/Δ2/4-11-09 εγκύκλιος μεταθέσεων έτους 2009-2010, η οποία αναφέρεται στην τρέχουσα εγκύκλιο του 2014-2015

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο