Η εγκύκλιος για το νέο βαθμολόγιο στο δημόσιο Με βάση τις διατάξεις του ν. 4369/2016


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 52/2266/οικ.9165/30-3-2016 (ΑΔΑ:79ΜΦ465ΦΘΕ-ΦΙΛ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Στο Μέρος Γ΄ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στο σύστημα προαγωγών. Ειδικότερα, για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, που ρυθμίζονται με τις προαναφερόμενες διατάξεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24-5-2016

Σύμφωνα με το 83451/Ε2/24-5-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας : «σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το εφαρμοστέο σύστημα βαθμολογικής κατάταξης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το προβλεπόμενο στις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α/30-09-1985).»

Share and Enjoy !
Shares