Η εγκύκλιος για την οργάνωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 στα ΕΠΑΛ

Εγκύκλιος Φ.152/75061/Α5/10-5-2018 (ΑΔΑ : 69ΝΟ4653ΠΣ-ΣΣΣ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από 7-6-2018 μέχρι και 21-6-2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη ανακοινωθεί (Φ253.2/55784/Α5/4-4-2018 ΥΑ).

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις παραπάνω πανελλαδικές εξετάσεις έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση -Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις.

Υπενθυμίζουμε τις σχετικές με την Αίτηση-Δήλωση εγκυκλίους μας :

Φ.151/44340/Α5/16-3-2018 με ΘΕΜΑ: Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2018 και
Φ.151/51877/A5/29-3-2018 με ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την διαδικασία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2018.

Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε αρχείο υποψηφίων για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για όλα τα Τμήματα του άρθρου 1 της Φ.151/43612/Α5/2018 (ΦΕΚ 983/Β/20-3-2018) ΥΑ είναι να έχουν λάβει το απολυτήριο και το πτυχίο μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων των ενδοσχολικών επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποκτήσει απολυτήριο και πτυχίο η συμμετοχή του στις εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Αν ο ίδιος υποψήφιος τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι εξετάσεις διενεργούνται:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α), του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α), του ν. 4186/2013 (193/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (164/Α), τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α), τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (17/Α), τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α) τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/43612/Α5/2018 (ΦΕΚ 983/Β/20-3-2018) ΥΑ και τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422/Β/9-3-2009) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. Φ.151/39470/Β6/2010 (ΦΕΚ 529/Β/27-4-2010), Φ.151/41773/Β6/2012 (ΦΕΚ 1289/Β/11-4-2012) και Φ.151/64333/Α5/2015 (ΦΕΚ 721/Β/27-4-2015), Φ.151/75687/Α5/13-5-2016 (ΦΕΚ 1353/Α) όμοιές της.

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  1. ΕΠΟΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
  2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
  3. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
  4. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ
  5. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
  6. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
  7. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ
  8. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
  9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο