Η εγκύκλιος για την οργάνωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 στα Γενικά Λύκεια Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ (8-6-2018 με 19-6-2018)

Εγκύκλιος Φ251/65082/Α5/24-4-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η24653ΠΣ-ΕΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις. Υπενθυμίζουμε τη σχετική με την Αίτηση-Δήλωση εγκύκλιό μας Φ251/44339/Α5/16-3-2018 (ΑΔΑ: 6Θ0Ο4653ΠΣ-ΝΟΖ), με την οποία είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ. Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πρέπει ή να είναι ήδη κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) ή να αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του 2018 (μαθητές-τελειόφοιτοι). Αλλιώς η συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από τις διαδικασίες επιλογής (μηχανογραφικό δελτίο κτλ).

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με

  • τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄),
  • την Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 (ΦΕΚ 2647 Β΄) ΥΑ «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄),…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • την Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016) ΥΑ «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄),…», όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/52708/Α5 (ΦΕΚ 1305/Β/2018) ΥΑ
  • την Φ.251/177783/Α5/20-10-2017 (ΑΔΑ:7ΗΧ14653ΠΣ-ΘΥΩ) εγκύκλιό μας «Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2017-2018 … σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.»

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Οι πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα διεξαχθούν σε εξεταστικά κέντρα (ΕΚ) ανά Διεύθυνση Δ.Ε., τα οποία θα οριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Φ.251/37802/Α5 ΥΑ (ΦΕΚ 698 Β΄/2016), όπως τροποποιήθηκε με την πρόσφατη Φ.253/52708/Α5 (ΦΕΚ 1305 Β’/2018) ΥΑ

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων συγκροτούνται με την αντίστοιχη για καθένα από αυτά διαδικασία, τα εξής περιφερειακά όργανα εξετάσεων:

  1. Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων
  2. Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ)
  3. Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων (ΛΕΕ)

Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ

Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΗΡΙΑ

ΣΤ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ζ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η. ΚΩΛΥΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε την εγκύκλιο

Τι αναφέρει η παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/4-12-2015) σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

«5. Παραμένουν σε ισχύ για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίσθηκε με το ν. 4186/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι διατάξεις που αφορούν στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσμάτων παλαιού και νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του πδ 60/2006 (Α΄ 193), όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (Β’ 422) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (Β΄ 2544) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ. Φ151/20049/Β6/ 2007 (Β΄ 272 ), όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538) όπως ισχύει, καθώς και της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (Β΄ 391) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για την υπ’ αριθμ. 2/33374/0022/2012 (Β΄ 1393) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, όπως ισχύει.»
(Σημείωση Συντάκτη : Η 2/33374/0022/2012 (Β΄ 1393) καταργήθηκε και στη θέση της ισχύουν οι ΚΥΑ 221893/Β1/27-12-2016, ΦΕΚ 4268/Β/30-12-2016, ΑΔΑ:7Φ8Α4653ΠΣ-Ψ9Φ) και ΚΥΑ 95206/Β1/7-6-2017, ΦΕΚ 1995/Β/9-6-2017 που καθορίζουν τα οικονομικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων)

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο