Η εγκύκλιος για την οργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2015

Εγκύκλιος Φ251/53829/Α5/1-4-2015 (ΑΔΑ:6ΨΚΦ465ΦΘ3-Λ46) του Υπουργείου Παιδείας

Οι απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων ημερήσιων και εσπερινών διενεργούνται σε μαθήματα που εξετάζονται γραπτά είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε σε πανελλήνιο επίπεδο. Τα μαθήματα αυτά μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του απολυτηρίου.

Αντίθετα οι απολυτήριες εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β) γίνονται μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο.

Σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β) ή σχετικά με τη λήψη ενδοσχολικού απολυτηρίου ΓΕΛ, η αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία ανήκει στη Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας.

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των εξετάσεων στα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β).

Στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που διενεργούνται σε πανελλήνιο επίπεδο μπορούν να λαμβάνουν μέρος εκτός των μαθητών ΓΕΛ και των κατόχων απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από προηγούμενο έτος, οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β) και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α).

Θεωρούμε χρήσιμο για τα ΓΕΛ να διευκρινίσουμε τους όρους «τελειόφοιτος» και «απόφοιτος» για την καλύτερη εφαρμογή της παρούσας και κάθε άλλης εγκυκλίου. Ο όρος «τελειόφοιτος» συμπίπτει με τον όρο «μαθητής τελευταίας τάξης» και με αυτόν νοούνται τόσο οι μαθητές της τελευταίας τάξης όσο και εκείνοι που φοίτησαν στην τάξη αυτή προηγούμενο έτος και δεν έχουν λάβει απολυτήριο, ανεξάρτητα αν φοίτησαν πάλι στην τελευταία τάξη ή απλά μετέχουν στις τελικές εξετάσεις. Με τον όρο «απόφοιτος» νοείται ο εξεταζόμενος που έχει αποκτήσει απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε προηγούμενο έτος από αυτό στο οποίο συμμετέχει στις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι με τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β) προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου και βεβαίωσης πρόσβασης. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν το απολυτήριο τον Ιούνιο του ίδιου έτους, η συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις θεωρείται άκυρη και δεν τους χορηγείται βεβαίωση πρόσβασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138/Α) τα μαθήματα της Γ τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και της Δ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο και σε κοινά θέματα ορίζονται σε έξι (6). Τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.63442/Γ2/27-6-05 (ΦΕΚ 921/Β) Υπουργικής Απόφασης είναι κατεύθυνσης και γενικής παιδείας, καθώς και το μάθημα επιλογής της Γ τάξης «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Οι μαθητές και οι απόφοιτοι ΓΕΛ εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο στα τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης και σε δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας, από τα οποία το ένα (1) είναι υποχρεωτικά η «Νεοελληνική Γλώσσα» και το άλλο είναι αυτό που επιλέγουν από τα μαθήματα : Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Βιολογία και Φυσική.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ΓΕΛ δηλώσει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας, το οποίο δηλώνει ότι θα εξεταστεί πανελλήνια να είναι υποχρεωτικά το μάθημα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο