Η αξιολόγηση Διευθυντών σχολικών μονάδων, προϊσταμένων και υπευθύνων (νέες προθεσμίες)


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 10940/20-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας (με νέες προθεσμίες)

Επανεκδόθηκε η εγκύκλιος που αφορά στην αξιολόγηση
α) η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (πρώην Σ.Ε.Κ.), των προϊσταμένων ολιγοθεσίων Δ.Σ., των προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και
β) των προϊσταμένων και υπευθύνων
, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 152/2013 (περιπτώσεις ι΄ έως ιθ’, κ’ και κα’).

Η εγκύκλιος θέτει νέες προθεσμίες σε σχέση με την αρχική που στάλθηκε από το ΥΠΑΙΘ στις 24-10-2014.

Διαβάστε τη νέα εγκύκλιο (έχει ίδιο αριθμός πρωτοκόλλου με την αρχική)

Ποιοι είναι οι προϊστάμενοι και οι υπεύθυνοι που αναφέρει η εγκύκλιος:

ι) προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ),
ια) υπεύθυνοι λειτουργίας και παιδαγωγική ομάδα λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ),
ιβ) υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ),
ιγ) προϊστάμενοι των αυτοτελών γραφείων νομικής υποστήριξης των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί,
ιδ) προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης,
ιε) υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
ιστ) υπεύθυνοι αγωγής υγείας,
ιζ) υπεύθυνοι πολιτιστικών θεμάτων,
ιη) υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων,
ιθ) υπεύθυνοι στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (ΣΣΝ),
κ) υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ),
κα) υπεύθυνοι των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ),